Quốc triều khoa bảng lục - Thời Tự Đức

Thứ tư - 05/05/2010 08:30
Mậu Thân – 1848: Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Đăng Hành, Nguyễn Hinh, Nguyễn Đức Tân

Kỷ Dậu – 1849: Nguyễn Thái Đễ, Nguyễn Thành Doãn, Nguyễn Phùng Dực, Nguyễn Văn Hội, Nguyễn Ngạn
Quốc tiều khoa bảng lục
Quốc tiều khoa bảng lục

Tân Hợi – 1851: Nguyễn Nguyên ThànhNguyễn Thế TrâmNguyễn Quốc ThànhNguyễn Trung ThànhNguyễn Đình TuânNguyễn Thái

Chế Khoa – 1851: Nguyễn Thái, Nguyễn Bá Đôn

Quý Sửu – 1853: Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Điển, Nguyễn Trung Ái

Nhâm Tuất – 1862: Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Chánh, Nguyễn Duy Tân

Ất Sửu – 1865: Nguyễn Tuyên, Nguyễn Đức Kỳ, Nguyễn Tích

Nhã Sĩ – 1865: Nguyễn Phiên, Nguyễn Văn Trang

Mậu Thìn – 1868: Nguyễn Tái, Nguyễn Hoan, Nguyễn Thuật, Nguyễn Đình Tựu

Kỷ Tỵ - 1869: Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Ái, Nguyễn Sĩ Phẩm, Nguyễn Văn Vỉ

Tân Mùi – 1871: Nguyễn Khuyến, Nguyễn Kham, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Xuân, Nguyễn Đức

Ất Hợi – 1875: Nguyễn Hữu Chính (Chánh)

Đinh Sửu – 1877: Nguyễn Tài Tuyển, Nguyễn Quang

Kỷ Mão – 1879: Nguyễn Dự, Nguyễn Lê Kháng, Nguyễn Đôn Tiết, Nguyễn Duy Hiệu

Canh Thìn – 1880: Nguyễn Đình Dương, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Thái Tuân

Mậu Thân - 1848

Kỷ Dậu - 1849

Tân Hợi - 1851

Chế Khoa - 1851

Quý Sửu - 1853

Bính Thìn - 1856

II

 1. Nguyễn Khắc Cần
 2. Bùi Thức Kiên

III

 1. Nguyễn Đăng Hành
 2. Nguyễn Hinh
 3. Đặng Trần Chuyên
 4. Đỗ Thúc Tĩnh
 5. Lê Hữu Lệ
 6. Vũ Xuân Xán

PB

 1. Lê Bá Thận
 2. Nguyễn Đức Tân
 3. Trần Nguyên Hy
 4. Trần Ngọc Diêu
 5. Lê Đình Thức
 6. Bùi Sĩ Tuyến
 7. Hồ Sĩ Đình
 8. Đặng Ngọc Cầu
 9. Đoàn Văn Bình
 10. Đặng Kim Toàn
 11. Lê Huy Thái
 12. Đinh Gia Hội
 13. Lê Văn Vịnh
 14. Phạm Quí Đức

II

 1. Đỗ Duy Đệ
 2. Lê Đình Diên

III

 1. Trần Huy Côn
 2. Nguyễn Thái Đễ
 3. Phan Sĩ Thục
 4. Phạm Quang Mãn
 5. Nguyễn Thành Doãn
 6. Hoàng Đình Chuyên
 7. Ngô Tùng Nho
 8. Phạm Văn Khuê
 9. Nguyễn Phùng Dực
 10. Chu Duy Tân

PB

 1. Nguyễn Văn Hội
 2. Lê Đức Hợp
 3. Đỗ Khải
 4. Trịnh Huy Quỳnh
 5. Phạm Tuyển
 6. Nguyễn Ngạn
 7. Ngô Quang Diệu
 8. Vũ Đăng Xuân
 9. Lê Đức Nhuận
 10. Đặng Đức Địch
 11. Bùi Thố

Bảng nhãn

 1. Phạm Thanh
 2. Hoàng Xuân Hợp

II

 1. Lê Hữu Thanh

III

 1. Nguyễn Nguyên Thành
 2. Thân Trọng Tiết
 3. Nguyễn Thế Trâm
 4. Nguyễn Quốc Thành
 5. Hoàng Văn Tuyển
 6. Phạm Nhật Tân[8]
 7. Trần Văn Huệ (Trần Văn Hệ)[9]

PB

 1. Lê Đình Đao
 2. Lê Đức Vĩnh
 3. Vũ Tử Văn
 4. Nguyễn Trung Thành
 5. Phạm Thanh Nhã
 6. Nguyễn Đình Tuân
 7. Nguyễn Thái
 8. Phan Đình Thực
 9. Vũ Duy Thanh
 10. Đào Thế Trinh

Bảng nhãn

 1. Vũ Duy Thanh

Thám hoa

 1. Vũ Huy Dực

II Hoàng giáp

 1. Phạm Huy
 2. Nguyễn Thái

III

 1. Nguyễn Bá Đôn
 2. Trần Hữu Dực
 3. Trần Huy Tích

Thám hoa

 1. Nguyễn Đức Đạt
 2. Nguyễn Văn Giao

II

 1. Lê Tuấn

III

 1. Đặng Văn Bảng
 2. Nguyễn Hữu Điển
 3. Mai Thế Quí
 4. Nguyễn Trung Ái

PB

 1. Vũ Khắc Bí
 2. Phạm Đình Trác
 3. Hoàng Kim Tích
 4. Lưu Văn Bình
 5. Trần Ký
 6. Trần Doãn Thanh

Thám hoa

 1. Ngụy Khắc Đản

III

 1. Đặng Xuân Bảng
 2. Trần Huy San
 3. Ngô Văn Độ
 4. Phan Hiển Đạo
 5. Phan Đình Bình

PB

 1. Trần Thế Mỹ

 

Nhâm Tuất - 1862

Ất Sửu - 1865

Nhã Sĩ - 1865

Mậu Thìn - 1868

Kỷ Tỵ - 1869

II

 1. Nguyễn Hữu Lập
 2. Lê Khắc Cẩn

III

 1. Trần Văn Chuẩn[10]
 2. Nguyễn Chánh
 3. Kiều Lâm
 4. Vũ Huy Huyến

PB

 1. Phạm Xuân Trạch
 2. Nguyễn Duy Tân
 3. Trần Doãn Đạt
 4. Phạm Hy Lượng
 5. Hoàng Hữu Tài

II

 1. Trần Bích San

III

 1. Nguyễn Tuyên
 2. Hoàng Tướng Hiệp

PB

 1. Thành Ngọc Uẩn
 2. Lã Xuân Uy
 3. Dương Danh Lập
 4. Trần Vĩ
 5. Phạm Đăng Giảng
 6. Nguyễn Đức Kỳ
 7. Bùi văn Quế
 8. Vũ Trù
 9. Bùi Văn Dị
 10. Hà Văn Quan
 11. Trần Văn Hoán
 12. Nguyễn Tích
 13. Lê Lượng

Thám hoa

 1. Đặng Văn Kiều

II

 1. Nguyễn Phiên
 2. Nguyễn văn Trang
 3. Phạm Huy Đôn
 4. Ngô Đức Bình

II

 1. Vũ Nhự

III

 1. Bùi Ước
 2. Dương Khuê
 3. Nguyễn Tái

PB

 1. Vũ Duy Tân
 2. Nguyễn Hoan
 3. Nguyễn Thuật
 4. Vũ Văn Báo
 5. Khuất Duy Tài
 6. Hoàng Dụng Tân
 7. Tô Huân
 8. Phan Đình Vận
 9. Lê Khánh Thiện
 10. Lê Doãn Thành
 11. Lâm Chuẩn
 12. Nguyễn Đình Tựu

II

 1. Nguyễn Quang Bích

III

 1. Nguyễn Văn Ái
 2. Nguyễn Sĩ Phẩm
 3. Hoàng Văn Đoài
 4. Lê Đại

PB

 1. Trần Đức Lập
 2. Đặng Huy Xuân
 3. Nguyễn Văn Vỉ
 4. Vũ Duy Vĩ

 

Tân Mùi - 1871

Ất Hợi - 1875

Đinh Sửu - 1877

Kỷ Mão - 1879

Canh Thìn - 1880

II

 1. Nguyễn Khuyến

III

 1. Nguyễn Kham
 2. Nguyễn Xuân Ôn

PB

 1. Trần Khánh Tiến
 2. Nguyễn Xuân
 3. Nguyễn Đức
 4. Lê Doãn Nhã
 5. Trần Viết Thọ

II

 1. Phạm Như Xương
 2. Nguyễn Hữu Chính(Chánh)

III

 1. Đinh Nho Điển
 2. Đinh Văn Chất
 3. Phan Du
 4. Hoàng Hữu Thường
 5. Tống Duy Tân
 6. Lê Thụy
 7. Vũ Hữu Lợi
 8. Trần Văn Dữ
 9. Cao Đảng Đệ

PB

 1. Lê Đăng Trinh
 2. Hồ Bá Ôn
 3. Đỗ Thiện Kế
 4. Phạm Xuân
 5. Đỗ Huy Điển
 6. Tạ Thúc Đĩnh

III

 1. Phan Đình Phùng
 2. Trần Hữu Khác
 3. Trần Phát
 4. Nguyễn Tài Tuyển

PB

 1. Nguyễn Quang
 2. Phạm Văn Hành
 3. Hoàng Côn

II

 1. Đỗ Huy Liêu

III

 1. Phan Trọng Mưu
 2. Vũ Tuấn
 3. Nguyễn Dự
 4. Phan Huy Nhuận
 5. Trần Đình Phong

PB

 1. Ngô Trạch
 2. Trần Huy Liễn
 3. Trần Xuân Sắc
 4. Tôn Thất Thiểm
 5. Nguyễn Lê Kháng
 6. Nguyễn Đôn Tiết
 7. Cao Huy Tân
 8. Nguyễn Duy Hiệu

II

 1. Nguyễn Đình Dương

III

 1. Đỗ Văn Ái
 2. Khiếu Năng Tĩnh
 3. Nguyễn Văn Trung
 4. Hoàng Văn Hòe

PB

 1. Phan Văn Ái
 2. Nguyễn Thái Tuân
 3. Kiều Dực
 4. Trần Kỷ
 5. Phạm Hữu Dụng

Tác giả bài viết: honguyenvietnam.org

Nội dung thuộc bản quyền của © Tạp chí điện tử Họ Nguyễn Việt Nam
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://honguyenvietnam.org là vi phạm bản quyền
-------------------------------------------------
Tài khoản nhận tài trợ đóng góp cho các hoạt động thiện nguyện, hoạt động xây dựng phả hệ, dịch phả sử và kết nối thông tin các chi tộc:
Số tài khoản: 0907097567 - Ngân hàng MB Bank - Chủ tài khoản: Ts Nguyễn Hữu Thi ( Người sáng lập và đại diện điều hành honguyenvietnam.org )
( Xin vui lòng ghi rỏ nội dung ck:  tài trợ quỹ Tấm Lòng Vàng Honguyenvietnam.org )

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập120
 • Hôm nay3,669
 • Tháng hiện tại210,646
 • Tổng lượt truy cập11,740,025
Dang Ky Thanh Vien Họ Nguyễn Việt Nam
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
 
Group Facebook Họ Nguyễn VN
Mail Sever
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây