Về Hậu duệ nhà Lý - Họ Nguyễn gốc Lý tại làng Đoài Vân - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Thứ ba - 17/10/2023 23:21
Theo sử sách, vào đầu năm 1226, thông qua hôn phối chính trị, Lý Chiêu Hoàng “bị ép” phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh.
Về 𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐝𝐮𝐞̣̂ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐋𝐲́ - 𝐇𝐨̣ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐋𝐲́ tại làng Đoài Vân - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.
Về 𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐝𝐮𝐞̣̂ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐋𝐲́ - 𝐇𝐨̣ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐋𝐲́ tại làng Đoài Vân - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.
Nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của nhà Lý còn lại trong dân chúng và tận diệt hoàng tộc nhà Lý, nhà Trần mà quân sư là Trần Thủ Độ đã thực hiện nhiều chính sách nhằm đàn áp, tàn sát tông thất nhà Lý. Trong đó có việc:
•𝗘́𝗽 𝗯𝘂𝗼̣̂𝗰 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝘂 𝗵𝗼̣ 𝗟𝘆́ đ𝗼̂̉𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗴 𝗵𝗼̣ 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻:
+ Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư(ĐVSKTT) có đoạn:
"𝑁𝑎̆𝑚 1232, 𝑣𝑖̀ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂̉ 𝑡𝑒̂𝑛 ℎ𝑢́𝑦 𝑙𝑎̀ 𝐿𝑦́, 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐿𝑦́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛, 𝑣𝑎̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐿𝑦́..."
+ Sách An Nam Chí Lược có đoạn:
"𝑁𝑎̆𝑚 𝐶𝑎𝑛ℎ 𝐷𝑎̂̀𝑛 (1230) 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐶𝑎̉𝑛ℎ. 𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐿𝑦́ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑎̂𝑛 ℎ𝑜̣ 𝐿𝑦́ đ𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑟𝑎 ℎ𝑜̣ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̛́."
• Đ𝗮̀𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗮́𝘂 𝗵𝗼̣ 𝗟𝘆́ 𝗿𝗮 𝗯𝗶𝗲̂𝗻 𝗮̉𝗶:
ĐVSKTT:
"𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 8, 1226 đ𝑢̛𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎́𝑖 ℎ𝑜̣ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐿𝑦́ 𝐻𝑢𝑒̣̂ 𝑇𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑢̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑀𝑎𝑛".
• 𝗚𝗶𝗲̂́𝘁 𝘁𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗟𝘆́:
ĐVSKTT:
"𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 8, 1232. 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑢̉ Đ𝑜̣̂ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐿𝑦́.𝐾ℎ𝑖 𝑎̂́𝑦, 𝑇ℎ𝑢̉ Đ𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, đ𝑎̃ 𝑔𝑖𝑒̂́𝑡 𝐻𝑢𝑒̣̂ 𝑇𝑜̂𝑛𝑔, 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐿𝑦́ đ𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑢̀𝑖 𝑛𝑔𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑜̣𝑛𝑔. 𝑀𝑢̀𝑎 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑎̂́𝑦, 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̣ 𝐿𝑦́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑒̂́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑢𝑎 𝐿𝑦́ 𝑜̛̉ 𝑇ℎ𝑎́𝑖 Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝐻𝑜𝑎 𝐿𝑎̂𝑚, 𝑇ℎ𝑢̉ Đ𝑜̣̂ 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑚 đ𝑎̀𝑜 ℎ𝑜̂́ 𝑠𝑎̂𝑢, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛, đ𝑜̛̣𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑢 𝑠𝑎𝑦, 𝑔𝑖𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑎́𝑦 𝑐ℎ𝑜̂𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑒̂́𝑡."
Nhiều con cháu họ Lý sau các sự kiện này buộc phải phiêu tán đi nhiều nơi, đổi sang các họ khác. Trong đó, nổi tiếng nhất là Hoàng thúc Lý Long Tường đã đem tuỳ tùng vượt biển chạy thoát sang Cao Ly, hình thành nên dòng họ Lý Hoa Sơn tại Triều Tiên - Hàn Quốc ngày nay.
Tại Việt Nam, hiện nay vẫn còn nhiều dòng họ Nguyễn còn lưu truyền ký ức về việc dòng họ mình có dòng dõi hoàng tộc nhà Lý. Trong số đó, Trang xin chia sẻ thông tin về dòng họ Nguyễn gốc Lý tại Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.
Vì thế đại lâu đời, gia phả không thể ghi chép tường tận kết nối tới Ông Tổ sau cuộc chính biến năm 1226. Cụ tổ cao đời nhất còn ghi chép được là cụ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 Đ𝐀̣𝐈 𝐋𝐀𝐍𝐆 - 阮大郎(Không rõ tên) sinh hạ được 2 người con trai 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐕𝐢𝐧𝐡 阮承榮, 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐓𝐫𝐮̛̀ 阮承除. Dựa trên năm sinh của hậu duệ đời thứ 5 sinh năm 1450, có thể ước đoán cụ NGUYỄN ĐẠI LANG sinh vào khoảng đầu Thế kỷ XIII.
Về sau, con cháu 2 cụ Nguyễn Thừa Vinh - Nguyễn Thừa Trừ hình thành nên 2 Đại chi lớn của dòng họ Nguyễn Thừa. Tính đến nay, dòng họ đã phát triển đến thế hệ thứ 25, với khoảng 30.000 hậu duệ sinh sống ở khắp các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh, cũng như đã di cư vào các tỉnh phía Nam trong công cuộc Nam tiến của dân tộc.
• ST ghi chép.
 
 
 
 

Tác giả bài viết: honguyenvietnam.org

Nội dung thuộc bản quyền của © Tạp chí điện tử Họ Nguyễn Việt Nam
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://honguyenvietnam.org là vi phạm bản quyền
-------------------------------------------------
Xin mời quý bà con cộng đồng cùng chia sẻ và kết nối thông tin với ban biên tập cổng thông tin họ Nguyễn Việt Nam.
Email: info@honguyenvietnam.org

Điện thoại: 0907097567
Zalo Group: https://zalo.me/g/ggupcf777
Facebook Groups: https://www.facebook.com/groups/congdonghonguyen
Fanpage: https://www.facebook.com/honguyenvietnam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập105
  • Hôm nay8,963
  • Tháng hiện tại245,711
  • Tổng lượt truy cập12,107,761
Dang Ky Thanh Vien Họ Nguyễn Việt Nam
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
 
Group Facebook Họ Nguyễn VN
Mail Sever
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây